:::
 • slider image 446
 • slider image 493
 • slider image 494
 • slider image 495
 • slider image 496
 • slider image 497
 • slider image 498
 • slider image 499
 • slider image 500
 • slider image 501
 • slider image 502
 • slider image 503

月津國小線上自主學習專區

線上自主學習專區 / 2022-05-30 / 點閱數: 988

因應新型冠狀病毒停課學生學習與評量處理原則

臺南市直播課表

臺南市教育局線上自主學習網

教育部線上教學便利包

因材網數位學習資源

學生 Teams 登入及線上教學說明

疫起線上看

因材網

台北酷課雲

均一教育平台

PaGamO

LIS 情境科學教材

學習吧

英語線上學習平台

月津國小舞獅隊線上自主學習影片

https://youtu.be/GxI20vnu8ts

https://youtu.be/4BaI9rAFU70

https://youtu.be/EEQ1YwcrOyQ

https://youtu.be/_u3bXYaRlHk

https://youtu.be/Ipg6xuvG3mY

https://youtu.be/bcGlbIWRsVE

https://youtu.be/xb7sVM5lcEM

https://youtu.be/RN-8gY_Tvsc

https://youtu.be/tjtaaDF_H1c

https://youtu.be/cq2J28ekz00

https://youtu.be/yPI4FVeCtIU

https://youtu.be/r1PgDLQ39u4

105/11/18 月津國小台灣獅-傳藝比賽練習 - YouTube

105/11/15 月津國小台灣獅-傳藝比賽練習 3 - YouTube

105/11/15 月津國小台灣獅-傳藝比賽練習 2 - YouTube

105/11/15 月津國小台灣獅-傳藝比賽練習 1 - YouTube

104/01/28~30 月津國小金獅陣寒假練習 - YouTube

 

一下數學  南一版( 6~9 )
https://reader.oneclass.com.tw/485d820f2708f45b

 

一下國語翰林版
( 7~12 )
https://url.hle.com.tw/1102ch12

一下英語 Hooray2
翰林版

https://url.hle.com.tw/1102enh2

 

康軒版
一下生活 4~6 單元
一下健體 1~6 單元
https://reurl.cc/Rr1LE9

真平閩南語影片
一下
https://www.youtube.com/channel/UCpaizcoy36RzqoWhu15IO8Q/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=1
台南市線上直播教學 
https://hlearning.tn.edu.tw/

:::

校友會專區

月津國小粉絲專頁

搜尋

https%3A%2F%2Fwww.yjps.tn.edu.tw%2Fmodules%2Ftadnews%2Fpage.php%3Fncsn%3D7%26nsn%3D1279